POZOR změna!

V neděli 26. února

bude mše svatá pro rodiny s dětmi v Plasích v 11 hodin

v opatské konírně společně s farní mší svatou

Mše svatá ve Štichovicích v 15 hodin nebude!!!

Drazí přátelé,

v rozpisu Pozvání na únor 2017 je uveden sobotní Večer chvál 2x. Večer chval už proběhl. Tuto sobotu 18. 2. tedy už Večer chval NEBUDE!

 

Každý 1. a 3. čtvrtek v měsíci je od 18 hod. do 20 hod. na faře v Plasích (zvoňte) příležitost ke svátosti smíření, duchovnímu rozhovoru, osobnímu požehnání a modlitbě… SRDEČNĚ ZVEME! Samozřejmě je možné osobně domluvit i jakýkoli jiný termín, pokud vám tento vyhrazený čas nevyhovuje. Jsme také ochotni navštívit vás nebo vaše blízké doma.

Nebojte se ozvat!  P. Günther (603 742 887), P. Martin (731 621 241), jáhen Petr - přinášení sv. přijímání, žehnání příbytků, aut a dalších prostředků denní potřeby (605 395 695) tyto jáhenské služby také jáhen Ladislav Lego (731 433 077).

 

 

Pastýřský list otce biskupa Tomáše , leden 2017

Milé sestry, milí bratři,

pěkně Vás všechny zdravím v prvních dnech nového roku 2017 a přeji Vám i vyprošuji, ať po celý nastávající rok je „radost z Hospodina vaše síla“ (srov. Neh 8,10)!

S vděčností jsem navázal na hlubokou a smysluplnou tradici mého milého předchůdce biskupa Františka a vybral i pro rok 2017 duchovní motto naší diecéze. Je vzato ze závěru žalmu 139 a zní:

„Bože zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid, hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení, a po cestě věčnosti mě veď.“ (Ž 139,23n)

Jsem přesvědčen, že  toto motto obsahuje něco naprosto zásadního pro duchovní život každého z nás jednotlivě, pro duchovní život našich rodin, farností či společenství ale i celé naší plzeňské diecéze. Odráží se v něm tolik potřebná připravenost nechat Boha nahlédnout do našeho nitra a ptát se Ho, co máme dělat. A nejen to, toto modlitební zvolání v sobě obsahuje i ochotu skutečně se Hospodinem nechat vést.

Abychom nicméně takovéto zvolání starozákonního žalmisty mohli přijmout s radostnou myslí za své, jsou k tomu třeba přinejmenším dva zásadní předpoklady:

Tím prvním je jasné vědomí, že náš duchovní a náboženský život nestojí na prvním místě na plnění různých přikázání či pravidel ale na připravenosti hledat Boží cesty pro nás teď a tady. A to zcela konkrétně.

Sestry a bratři, s velkou naléhavostí nám všem jednotlivě i nám jako společenství kladu na srdce, že naplnění tohoto předpokladu v žádném případě není vůbec samozřejmé. Právě naopak! Jak často podléháme pokušení, že to, co je v našem životě nejdůležitější, je plnit nám vštípená přikázání a tak nehřešit. A splnění tohoto nároku pak věnujeme veškeré své duchovní úsilí. A velmi málo či vůbec se neptáme, co Bůh vlastně po nás chce? Co možná on vidí úplně jinak než my právě teď?

I jako poctiví katolíci žijeme mnohdy v klamném přesvědčení, že my moc dobře víme, co je správně a co se Bohu líbí. Celé své úsilí pak směřujeme pouze k naplňování toho, o čem jsme až tvrdohlavě přesvědčeni, že to tak Bůh přece musí chtít.

Moji milí, prosím Vás: modleme se právě slovy našeho společného letošního motta jeden za druhého, abychom se stále nově a upřímně otevírali otázce: „Pane, kudy mě či nás chceš vést? Která je podle Tvé vůle a nikoliv podle vůle mé cesta věčnosti?“

Jsem hluboce přesvědčen, že jestli se nám jen trochu podaří takto se ptát, náš život s Bohem se otevře netušeným perspektivám.

Druhým předpokladem pro to, abychom s radostnou myslí mohli přijmout za své motto naší diecéze na rok 2017 je osobní zkušenost víry: když se Bohu svěříme do rukou, on nás povede po dobrých cestách. Vůbec se nemusíme bát, že by nás vedl stezkami, které budou jen nějak obecně dobré a správné, ale nám osobně přinesou bolest a utrpení.

Jak hluboko je v nás zakotven tento strach, že pustit si Boha více k tělu znamená riskovat své vlastní štěstí. Bůh jistě zná naše nitro. O tom jasně hovoří i začátek žalmu, z něhož je naše letošní motto vzato: „Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě“ (Ž 139,1). Jak často ale v hloubi svého srdce pochybujeme o tom, že Bůh používá tuto znalost našeho myšlení a našich tužeb skutečně vždy jen v náš prospěch, jen pro naše opravdové štěstí a pro naši spásu.

Prosme tedy, moji přátelé, v nastávajícím roce o dar dětské důvěry v Boží péči o každého z nás jednotlivě, o naše společenství i o naši diecézi. Prosme, abychom s Boží pomocí touto důvěrou uměli prozářit naše farnosti. Jen tak se naše bohoslužby mohou stávat opravdovou eucharistií, tedy živým a společně prožívaným díkůvzdáním a společně vyslovenou či vyzpívanou chválou, že náš Bůh se o nás stará. Stávejme se takto ve své víře hodnověrnými a inspirujícími pro své blízké i pro celé své okolí.

Přeji a vyprošuji ještě jednou nám všem Boží blízkost v celém roce 2017, moc děkuji za všechnu lidskou podporu i za Vaše modlitby a kéž skutečně „radost z Hospodina je naše síla“!

                                                                                                         

+ Tomáš  

  • cheap jordans shoes for sale
  • whoelsale nhl jerseys
  • cheap jordans shoes
  • Cheap Jerseys
  • Retro jordans for sale
  • Cheap basketball shoes
  • Michael jordan shoes for sale
  • cheap jordans shoes
  • cheap nhl jerseys
  • cheap nhl jerseys